pretraga  
O D L U K A O DJELIMIČNOM PONIŠTENJU JAVNOG KONKURSA broj: SuPK-233/17 od 17.02.2017. GODINE
Štampaj

Broj: SuPK-1135/17 

Brčko, 30.06.2017. godine                                                                                 

Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH, na osnovu člana 14. stav 1. tačka u) Zakona o Pravosudnoj komisiji Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, br. 19/07, 20/07 i 02/08), u vezi sa članom 37. stav 1. tačka e) i stav 2. Zakona o službenicima i namještenicima u pravosuđu Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, br. 36/07, 02/08 i 06/13), na sjednici održanoj dana 30.06.2017. godine, donijela je slijedeću


O D L U K U

O DJELIMIČNOM PONIŠTENJU JAVNOG KONKURSA

broj: SuPK-233/17 od 17.02.2017. GODINE


Član 1.


Djelimično se poništava javni konkurs za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u pravosuđu Brčko distrikta BiH, broj: SuPK-233/17 od 17.02.2017. godine, objavljen od strane Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH, u dijelu koji se odnosi na poziciju:


2. Stručni saradnik u Apelacionom sudu Brčko distrikta BiH, na neodređeno vrijeme, 2 (dva) izvršioca.


Član 2.


Javni konkurs se djelimično poništava za poziciju iz člana 1. ove Odluke, zbog isteka roka od 60 (šezdeset) radnih dana za provođenje procedure izbora kandidata po raspisanom javnom konkursu u skladu sa članom 36. stav 11. Zakona o službenicima i namještenicima u pravosuđu Brčko distrikta BiH.


Član 3.


Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u dva dnevna lista iz entiteta BiH, medijima Brčko distrikta BiH, na web stranici i oglasnoj tabli Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH.


Predsjednik        

Pravosudne komisije

                                                                                      Safet Pizović