pretraga  
Odluka o imenovanju komisija za izbor kandidata po Javnom konkursu broj: SuPK-828/17 od 19.05.2017. godine
Štampaj

Broj: SuPK-1140/17
Brčko, 30.06.2017. godine.

 

Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH, na osnovu člana 14. stav (1) tačka f) i u) Zakona o pravosudnoj komisiji Brčko distrikta BiH («Službeni glasnik Brčko distrikta BiH», br.: 19/07, 20/07 i 2/08), člana 33. stavovi (1) i  (2), člana 34. Zakona o službenicima i namještenicima u pravosuđu Brčko distrikta BiH («Službeni glasnik Brčko distrikta BiH», br.; 36/07, 2/08 i 6/13) i člana 229. Zakona o registru zemljišta i prava na zemljištu („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“ br.: 11/02, 1/03 i 14/03) na sjednici održanoj 30.06.2017. godine, donijela je slijedeću

 

O D L U K U

O imenovanju komisija za izbor kandidata po Javnom konkursu broj:
SuPK-828/17 od 19.05.2017. godine.

 

Imenije se Komisija za izbor stručnog saradnika u Tužilaštvu Brčko distrikta BiH, (na neodređeno vrijeme), u sastavu od tri člana Pravosudne komisije:

  1. Zekerija Mujkanović, predsjednik
  2. Damjan Kaurinović, član
  3. Filip Ilijanić, član

 

Imenuje se Komisija za izbor predsjednika Vijeća za izlaganje podataka o nekretninama i utvrđivanju prava na zamljištu u Odjeljenu za javni registar Vlade Brčko distrikta BiH, (na nodređeno vrijeme), u sastavu:

  1. Dragan Tomaš, predsjednik
  2. Zoran Rakanović, član
  3. Smajila Kikić, član

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH dana, 19.05.2017. godine raspisala je Javni konkurs pod  brojem: SuPK-828/17, za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u pravosuđu Brčko distrikta BiH za slijedeće pozicije: stručni saradnik u Tužilaštvu Brčko distrikta BiH (na neodređeno vrijeme) – 1 izvršilac i predsjednik Vijeća za izlaganje podataka o nekretninama i utvrđivanju prava na zemljištu u Odjeljenju za javni registar Vlade Brčko distrikta BiH (na neodređeno vrijeme) – 2 izvršioca.¸

Konkurs je objavljen u dva entitetska dnevna lista, na lokalnoj televiziji, lokalnom radiju i na sajtu Pravosudne komisije  dana, 24.05.2017. godine.

U cilju sprovođenja izbora, razmatranja prijava, selekcije kandidata, ocjene profesionalnih sposobnosti, sačinjavanja rang liste i imenovanja najuspješnijih kandidata u zakonskom roku od 6o radnih dana, na osnovu zakonskih odredaba navedenih u uvodu ove odluke, odlučeno je  kao u izreci.

 

 

Predsjednik       
Pravosudne komisije

Safet Pizović