pretraga  
JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA U PRAVOSUĐU BRČKO DISTRIKTA BIH
Štampaj

Broj: SuPK-1141/17
Brčko, 30.06.2017. godine

Na osnovu člana 14. stav (1) tačke g) Zakona o Pravosudnoj komisiji Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj 19/07, 20/07 i 2/08), člana 30. Zakona o službenicima i namještenicima u pravosuđu Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj 36/07, 2/08 i 6/13)  i člana 14. Pravilnika o zapošljavanju u Pravosuđu Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 46/10), dana 30.06.2017. godine, Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH, raspisuje

JAVNI KONKURS
ZA POPUNJAVANJE UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA
U PRAVOSUĐU BRČKO DISTRIKTA BIH


1. Referent za prinudnu naplatu (sudski izvršitelj) u Osnovnom sudu BD BiH
(na neodređeno vrijeme) ........ 5 (pet) izvršilaca
2. Kurir u Osnovnom sudu BD BiH
(na neodređeno vrijeme)......... 3 (tri) izvršioca
3. Kurir-vozač-domar u Pravobranilaštvu Brčko distrikta BiH
(na neodređeno vrijeme).......... 1 (jedan) izvršilac

Kandidat treba da ispunjava opšte uslove:

a) da je državljanin BiH;
b) da je punoljetan;
c) da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova upražnjenog radnog mjesta;
d) da se protiv njega ne vodi krivični postupak;
e) da se na to lice ne odnosi član IX stav (1) Ustava BiH;
f) da u posljednje 3 (tri) godine počev od dana objavljivanja konkursa ili oglasa za popunjavanje upražnjene pozicije nije otpušteno iz državne službe u institucijama BiH, odnosno entiteta i Distrikta, usljed pravosnažno izrečene disciplinske mjere.  


Kandidat pored opštih uslova mora ispunjavati posebne uslove:

(1) Za referenta za prinudnu naplatu (sudskog izvršitelja) u Osnovnom sudu BD BiH
(platni razred VI)

- završena srednja škola IV stepen stručne spreme,
- položen ispit za rad u organima uprave,
- poznavanje rada na računaru,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

(2)  Za kurira u Osnovnom sudu BD BiH
(platni razred III)

- trogodišnja srednja škola,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i zadacima.

(3) Za kurira-vozača-domara u Pravobranilaštvu BD BiH
(platni razred IV)

- završena SSS – III ili IV stepen,
- vozačka dozvola „B“ kategorije,
- položen ispit za rad u organima uprave.
                                           
Formulari za prijavljivanje na ovaj konkurs mogu se podići u prostorijama Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH, Trg pravde broj 10 i na sajtu Pravosudne komisije (Bosanski), (Srpski) i (Hrvatski) .
               
Za tačnost podataka navedenih u prijavi odgovorni su kandidati.

Komisija za izbor kandidata po raspisanom javnom konkursu utvrđuje termin intervjua, na koji se pozivaju samo oni kandidati čije su prijave označene kao potpune. Potrebno je da u svojoj prijavi navedete kontakt telefon na koji Vas možemo pozvati na razgovor. Nepotpune prijave, kao i one predate nakon 16,00 časova, posljednjeg dana roka za prijavu, neće biti uzete u razmatranje.

Izabrani kandidati su dužni u roku od 3 dana od dana obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Komisiji za izbor svu dokumentaciju (original ili ovjerena kopija) kojom se dokazuje  ispunjavanje opštih i posebnih uslova koji se traže za radno mjesto na koje su izabrani.
Svi akti o imenovanju donose se, odnosno ugovori o radu na neodređeno vrijeme zaključuju se uz obavezu probnog rada na period od 6 mjeseci.

Prijave na konkurs podnose se od  06.07.2017. g. do 20.07.2017. godine.

Popunjene prijave mogu se dostaviti lično ili poštom na adresu:
PRAVOSUDNA KOMISIJA BRČKO DISTRIKTA BIH,
76100 BRČKO, Trg pravde broj 10.

Predsjednik      
Pravosudne komisije

Safet Pizović