pretraga  
JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA U PRAVOSUĐU BRČKO DISTRIKTA BIH OD 04.06.2018. GODINE
Štampaj

Broj: SuPK-1011/18
Brčko, 04.06.2018. godine


  Na osnovu člana 14. stav (1) tačka g) i f) Zakona o Pravosudnoj komisiji Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, br. 19/07, 20/07 i 2/08), člana 30. Zakona o službenicima i namještenicima u pravosuđu Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, br. 36/07, 2/08 i 6/13) i člana 14. Pravilnika o zapošljavanju u pravosuđu Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 46/10), dana 04.06.2018. godine, Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH, raspisuje

 

JAVNI KONKURS
ZA POPUNJAVANJE UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA
 U PRAVOSUĐU BRČKO DISTRIKTA BIH


1. Sudijski pripravnik u Osnovnom sudu BD BiH
(na određeno vrijeme do sticanja uslova za polaganje pravosudnog ispita,
 a najduže 2 (dvije) godine)...........................................................     1 (jedan) izvršilac

2. Operater-referent zemljišno-knjižnih poslova u Osnovnom sudu BD BiH
(na neodređeno vrijeme )...............................................................    1 (jedan) izvršilac

3. Referent-operater-asistent u Osnovnom sudu BD BiH
(na neodređeno vrijeme)................................................................    1 (jedan) izvršilac


                       Kandidat treba da ispunjava opšte uslove:

a) da je državljanin BiH;
b) da je punoljetan;
c) da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova upražnjenog radnog mjesta;
d) da se protiv njega ne vodi krivični postupak;
e) da se na to lice ne odnosi član IX stav (1) Ustava BiH;
f) da u posljednje 3 (tri) godine počev od dana objavljivanja konkursa ili oglasa za popunjavanje upražnjene pozicije nije otpušteno iz državne službe u institucijama BiH, odnosno entiteta i Distrikta, usljed pravosnažno izrečene disciplinske mjere.  

 


                  Kandidat pored opštih uslova mora ispunjavati posebne uslove:


(1)  Za sudijskog pripravnika u Osnovnom sudu BD BiH
(platni razred VII)

- završen pravni fakultet


(2)  Za operatera-referenta zemljišno-knjižnih poslova u Osnovnom sudu BD BiH
(platni razred V)

- završena srednja škola, IV stepen stručne spreme ili trogodišnja srednja škola sa dugotrajnim radnim iskustvom na ovim ili sličnim poslovima,
- položen ispit za rad u oganima uprave,
- poznavanje rada na računaru,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i radnim zadacima.

 
(3)  Za referenta-operatera-asistenta u Osnovnom sudu BD BiH
(platni razred V)

- završena srednja škola, IV stepen stručne spreme ili trogodišnja srednja srednja škola sa dugotrajnim radnim iskustvom na ovim poslovima,
- položen ispit za rad u organima uprave,
- poznavanje rada na računaru,
- najmanje 200 otkucaja u minuti bez grešaka,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i zadacima.

 

                                            
            Formulari za prijavljivanje na ovaj konkurs mogu se podići u prostorijama Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH, Trg pravde broj 10 i na sajtu Pravosudne komisije 
(Bosanski),(Srpski), (Hrvatski ). Za poziciju pod rednim brojem 1 koristiti formulare za pripravnike (Bosanki), (Srpski) i (Hrvatski ).
                
            

Za tačnost podataka navedenih u prijavi odgovorni su kandidati.

 

            Komisija za izbor kandidata po raspisanom javnom konkursu utvrđuje termin intervjua, na koji se pozivaju samo oni kandidati čije su prijave označene kao potpune. Potrebno je da u svojoj prijavi navedete kontakt telefon na koji Vas možemo pozvati na razgovor. Nepotpune prijave, kao i one predate nakon 16,00 časova, posljednjeg dana roka za prijavu, neće biti uzete u razmatranje.

 

            Izabrani kandidati su dužni u roku od 3 dana od dana obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Komisiji za izbor svu dokumentaciju (original ili ovjerena kopija) kojom se dokazuje  ispunjavanje opštih i posebnih uslova koji se traže za radno mjesto na koje su izabrani. Za diplome koje su stečene u inostranstvu nakon 06.04.1992. godine, potrebno je dostaviti dokaz o nostrifikaciji.

 

Svi akti o imenovanju donose se, odnosno ugovori o radu na neodređeno vrijeme zaključuju se uz obavezu probnog rada na period od 6 mjeseci, izuzev pripravnika gdje se dužina pripravničkog staža računa kao probni rad.

          

 

Prijave na konkurs podnose se od 11.06.2018. godine do 25.06.2018. godine

 

Popunjene prijave mogu se dostaviti lično ili poštom na adresu:

PRAVOSUDNA KOMISIJA BRČKO DISTRIKTA BIH,

76100 BRČKO, Trg pravde broj 10.

 

Predsjednik     
Pravosudne komisije
Safet Pizović